Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Колективний договір Друк
Зразки документів
Понеділок, 02 листопада 2009, 17:08
Колективний договір.doc

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 між адміністрацією та ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ

 Товариства з обмеженою відповідальністю
" ХХХХХХХХХХХХХХ "

на 200__ – 200__ роки

 

 Схвалений конференцією

трудового колективу

«___» _________ 200_ р.

Протокол № ___


 

З метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників та власників Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХХХХХХХХХХХХ”, власники Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХХХХХХХХХХХХ” в особі Генерального директора _________________, який діє на підставі Статуту Підприємства, з одного боку, та трудовий колектив Підприємства в особі обраного та уповноваженого представника трудового колективу ___________________________, з іншого боку, а разом іменовані Сторони,

після схвалення проекту колективного договору Загальними зборами трудового колективу Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХХХХХХХХХХХХ”

 

уклали цей колективний договір про таке:

 lawyer-button.gif

 

ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

В цьому Колективному договорі використовуються наступні терміни:

-          Підприємство – Товариство з обмеженою відповідальністю “ХХХХХХХХХХХХХХ”

-      Адміністрація – уповноважений представник власників Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХХХХХХХХХХХХ” (Генеральний директор ТОВ “ХХХХХХХХХХХХХХ”)

-          Трудовий колектив – всі працівники Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХХХХХХХХХХХХ”, які пов’язані з Товариством з обмеженою відповідальністю “ХХХХХХХХХХХХХХ” трудовими відносинами (уклали усно чи письмово трудовий договір з Товариством з обмеженою відповідальністю “ХХХХХХХХХХХХХХ”)

-          Працівник – член Трудового колективу Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХХХХХХХХХХХХ”

 

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю України, Закону України „Про колективні договори та угоди”, а також інших актів законодавства.

Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, що його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи підприємства, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

1.3. Адміністрація підтверджує, що має повноваження, визначені чинним законодавством та Статутом Підприємства, на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань сторони власника, визначених цим договором.

1.5. Сторони визнають взаємні повноваження і зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведені переговорів (консультацій) щодо укладання колективного договору, внесення змін та доповнень до нього, вирішення всіх питань, що є предметом цього договору.

1.6. Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в ході реалізації зобов’язань і положень колективного договору, віддаватимуть перевагу розв’язанню спірних питань, шляхом проведення консультацій, переговорів і примирних процедур відповідно законодавству.

1.7. Положення договору поширюються на всіх Працівників ТОВ „ХХХХХХХХХХХХХХ”, всіх структурних підрозділів, що входять до складу Підприємства. Положення договору є обов’язковими для сторін, що його уклали.

1.8. Жодна із сторін протягом дії цього договору не може в односторонньому порядку призупинити виконання прийнятих зобов’язань за договором.

1.9. Договір набуває чинності після схвалення його зборами (конференцією) трудового колективу і підписання представниками сторін – Генеральним директором ТОВ “ХХХХХХХХХХХХХХ” та уповноваженим представником Трудового колективу, але не пізніше його державної реєстрації. Договір діє до ___________ 200_р.

1.10. Сторони розпочинають переговори щодо укладання нового договору не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення строку дії договору.

1.11. Зміни і доповнення до договору вносяться тільки за взаємною згодою сторін і, в обов’язковому порядку, в зв’язку зі змінами чинного законодавства, угод вищого рівня з питань, що є предметом договору та за ініціативою однієї із сторін після проведення переговорів та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами (конференцією) Трудового колективу, підписання Сторонами та відповідної державної реєстрації.

1.12. У разі продовження дії договору на наступний період зміни і доповнення, що не погіршують соціально-економічний стан Працівників, а навпаки підвищують їх соціальний та правовий захист, приймаються після обговорення на спільному засіданні представників Адміністрації, та Трудового колективу.

1.13. Адміністрація зобов’язується в 20-денний термін після державної реєстрації договору забезпечити його тиражування для ознайомлення всіх Працівників Підприємства.

 

Розділ ІІ

ВИРОБНИЧО ЕКОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

Адміністрація зобов’язується:

2.1. Проводити маркетингові дослідження щодо вивчення кон’юнктури ринку, складати на їх основі виробничі плани та своєчасно доводити їх до структурних підрозділів Підприємства.

Організовувати господарські відносини з іншими суб’єктами господарювання на основі договорів, здійснювати фінансові та кредитні відносини, нести відповідальність за порушення договірних зобов’язань.

2.2. Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати Працівників матеріально-технічними ресурсами, .необхідними для виконання трудових завдань, норм праці, створення належних умов праці та отримання запланованого прибутку.

2.3. Запровадити систему матеріального та морального стимулювання підвищення продуктивності праці, якості продукції, раціонального використання техніки, обладнання, сировини.

2.4. Проводити систематичну роботу щодо технічного переобладнання виробництва, підвищення його технічного рівня, впровадження нової техніки, прогресивних технологій, автоматизації і механізації виробничих процесів.

2.6. Розробити за участю представників Трудового колективу стратегію підвищення ефективності виробництва та соціально-економічного розвитку Підприємства.

 2.7. Забезпечити умови для розвитку технічної творчості, винахідництва та раціоналізаторської роботи Працівників.

2.8. Забезпечити дотримання Працівниками трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку на Підприємстві.

2.10. Не погіршувати право і інтереси Працівників, передбачені законодавством та цим колективним договором.

.

Розділ ІІІ

ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ У РАЗІ ЗМІНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА, ФОРМИ ВЛАСНОСТІ,

БАНКРУТСТВА ТА ЛІКВІДАЦІЇ

Адміністрація зобов’язується:

3.1. Завчасно інформувати Трудовий колектив у випадках: реорганізації, перепрофілювання, санації, загрози банкрутства, часткового зупинення виробництва, ліквідації Підприємства з наданням інформації про заплановані у зв’язку з цим звільнення Працівників, причин і строки таких звільнень, кількість і категорії Працівників, яких це може стосуватись.

3.2. Забезпечити , у випадку процедур банкрутства Підприємства, участь у них повноважного представника Трудового колективу з правом дорадчого голосу .

3.3. Забезпечити у випадку ліквідації, банкрутства Підприємства реалізацію гарантій, що передбачені для Працівників Підприємства нормами законодавства України.

 

Розділ ІV

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

Адміністрація зобов’язується:

4.1. Разом з Трудовим колективом скласти та узгодити заходи Програми соціально-економічного розвитку Підприємства на 2005-2006 роки, спрямовані на забезпечення продуктивної зайнятості працівників Підприємства забезпечити їх виконання.

4.2. Не допускати скорочень працівників протягом року понад ____ % загальної чисельності працюючих на підприємстві та в структурних підрозділах.

4.3. У разі виникнення причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або в зв’язку з ліквідацією, реорганізацією Підприємства, через які неминучі вивільнення Працівників з ініціативи Адміністрації:

- здійснювати звільнення Працівників у відповідності до чинного законодавства України лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому місці, створити можливість освоїти суміжну професію;

- розглядати та враховувати пропозиції Трудового колективу про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням Працівників.

4.4. Надавати за бажанням Працівника, якого офіційно попередили про звільнення у зв’язку із скороченням чисельності або штату, протягом двох останніх місяців роботи один день на тиждень, вільний від роботи з оплатою його в розмірі середнього заробітку працівника в зручний для обох сторін час, для вирішення питань власного працевлаштування.

4.5. Зберігати протягом одного року за Працівниками, вивільненими з Підприємства з підстав, передбачених п. 1. ст.. 40 КЗпП України, право на укладання трудового договору у разі повторного прийняття на роботу.

4.6. Надавати інформацію про наявність робочих місць на Підприємстві або на підставі бази даних служби зайнятості на підприємствах регіону.

4.7. Працівники зобов’язуються своєю працею забезпечувати належний рівень продуктивності праці, вживати заходів щодо його підвищення.

4.8. Кожен Працівник зобов’язаний сумлінно та якісно виконувати свої обов'язки, додержуватися дисципліни праці, виконувати розпорядження Адміністрації, вимоги нормативних актів по охороні праці, дбайливо ставитися до майна Підприємства, на прохання Адміністрації або уповноваженого нею органу негайно подавати звіти про виконання своїх конкретних обов'язків.

 

Розділ V

Оплата праці

Сторони домовились про наступне:

5.1. Адміністрація бере на себе обовязок виплачувати заробітну плату за виконану роботу Працівникам Підприємства за такими формами і системами оплати праці:

5.1.1 відрядна;

5.1.2. відрядна-преміальна;

5.1.3. погодинна;

5.1.4. почасово - преміальна;

5.1.5. акордна та інші.

5.2. Спільно розглядати питання перегляду фонду оплати праці Підприємства з метою збільшення тарифних ставок (окладів), винагород, доплат і надбавок, інших гарантійних і компенсаційних виплат у разі зростання обсягів виробництва (робіт, послуг), продуктивності праці, зниження собівартості продукції (робіт. послуг).

Адміністрація зобов’язується:

5.4. Встановити мінімальну тарифну ставку (оклад) для Працівників, які виконують просту некваліфіковану роботу (кур’єр, прибиральник службових приміщень тощо) у розмірі мінімальної заробітної плати встановленої законами України у разі відпрацювання повної місячної норми робочого часу та виконання виробничих завдань.

5.5. Встановити розмірі тарифних ставок і схеми посадових окладів працівників, згідно з додатками №№ 1, 2, 3.

Встановити, що міжпосадові співвідношення в оплаті праці керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців підприємства визначаються виходячи з посадового окладу техніка, що не може бути нижчим місячної тарифної ставки робітника 3 розряду, зайнятого в основному виробництві з нормальними умовами праці.

5.6. Встановити розміри тарифних ставок (окладів) Працівників загальних (нескладних) професій і посад згідно з додатком № 4.

5.7. Проводити своєчасно індексацію заробітної плати у зв’язку з ростом індексу цін згідно з чинним законодавством.

 

У сфері доплат і надбавок до тарифних ставок та посадових окладів.

5.8. Виплачувати доплати і надбавки до тарифних ставок та посадових окладів Працівників згідно з додатком № 5.

 

 

У сфері матеріального заохочення за результати праці.

5.9. Здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) Працівників за результати праці відповідно з Положенням затвердженим Генеральним директором і узгодженим з профспілковим комітетом до кінця року.

5.10. Виплачувати одноразову винагороду Працівникам за розробку і впровадження заходів, що забезпечують зменшення чисельності, підвищення продуктивності праці, економію матеріальних ресурсів, впровадження нових виробів та реалізацію продукції неліквідної та маркетинг перспективних виробів.

5.11. При ефективній роботі Підприємства та структурних підрозділів в поточному році і при наявності прибутку розглядати питання виплати винагороди працівникам за підсумками роботи за рік. – Положення про мотивацію праці.

 

У сфері строків виплати заробітної плати.

5.12. Здійснювати виплату заробітної плати Працівникам у грошових знаках, що мають законний обіг в Україні.

Виплачувати заробітну плату натурою лише у виняткових випадках, за наявності письмової заяви Працівника в межах, не більше 50 % заробітної плати, що належить до виплати відповідно до норм ст.23 Закону України „Про оплату праці”.

5.13. Здійснювати виплату заробітної плати згідно законодавства - два рази на місяць – 20-24 і 5-10 числа. Виплачувати заробітну плату напередодні у разі, коли день її виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем.

5.14. Виплачувати заробітну плату Працівникам за весь час щорічної відпустки не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки.

5.15. Виплачувати заробітну плату в першочерговому порядку перед іншими платежами після сплати обов’язкових платежів.

5.16. Оплачувати роботу погодинних Працівників при виконанні робіт різної кваліфікації за роботою вищої кваліфікації. Оплачувати роботу Працівників - відрядників за розцінками, встановленими для роботи, яка ними виконується.

5.17. Здійснювати оплату роботи в надурочний час, вихідні, святкові та неробочі дні у порядку та із дотриманням вимог, передбачених законодавством.

У сфері нормування праці.

5.19. Переглядати чинні та запроваджувати за погодженням з Трудовим колективом нові норми праці (виробітку) за результатами атестації і раціоналізації робочих місць, впровадження нової технології, техніки та організаційно-технічних заходів, що забезпечують реальне зростання продуктивності праці.

5.20. Встановити знижені норми виробітку для:

- інвалідів, вагітних жінок – 20 %

- молодих Працівників, прийнятих на роботу після закінчення загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, строкової військової служби, а також для тих, хто пройшов навчання безпосередньо на підприємстві:

- на перші 3 місяці роботи 20 %;

- на наступні 3 місяці – на 20 %.

5.21. Застосовувати тимчасові знижені норми:

- при освоєні нових виробничих потужностей, нової техніки, технології, нових видів продукції

- при невідповідності фактичних організаційно-технічних умов виробництва запроектованих у нормах і нормативах.

Встановлювати конкретні терміни і розміри зниження норм за погодженням з Трудовим колективом.

 

У сфері заборгованості з заробітної плати.

5.22. У разі затримки виплати заробітної плати інформувати Трудовий колектив про наявність коштів на рахунку Підприємства.

5.23. У разі порушення строків виплати заробітної плати компенсувати працівникам на умовах, визначених законодавством, втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати.

 

Профспілковий комітет зобов’язується:

5.25. Здійснювати контроль за дотриманням на підрозділах підприємства ТОВ „ХХХХХХХХХХХХХХ” законодавства з питань оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати. Представляти і захищати інтереси працівників ТОВ„ХХХХХХХХХХХХХХ” у сфері оплати праці.

5.26. Контролювати розподіл та використання коштів фонду оплати праці, вносити обґрунтовані пропозиції щодо підвищення розміру заробітної плати, премій, компенсацій, доплат та надбавок, надання пільг працівникам.

5.27. Аналізувати рівень середньої заробітної плати на підприємстві, в галузі, в регіоні, вносити пропозиції щодо удосконалення оплати праці.

5.28. Проводити перевірки нарахування працівникам заробітної плати, розмірів і підстав відрахування з неї.

 

Розділ VІ

Трудові відносини, режим праці та відпочинку.

Адміністрація зобов’язується:

6.1. Укладати трудові договори з Працівниками в порядку передбаченому законодавством України, під розписку ознайомлювати Працівників з наказом про їх прийняття на Підприємство.

6.2. Спільно з представниками Трудового колективу розробити Правила внутрішнього трудового розпорядку Підприємства, вносити в них зміни та

доповнення, погодити їх на загальних зборах (конференціях) трудового колективу Підприємства, розробити і затвердити посадові інструкції, ознайомити з ними Працівників,

6.3. Узгоджувати з Трудовим колективом будь-які зміни тривалості робочого дня (тижня), режиму праці; запровадження нових режимів роботи на підприємстві та в окремих структурних підрозділах.

6.4. За наявності можливості дозволяти Працівникам під час простою з незалежних від них причин відлучатись з робочого місця на узгоджений з керівником структурного підрозділу час.

6.5. За взаємною згодою з Працівником встановлювати для нього неповний робочий час (день, тиждень) гнучкий графік роботи на умовах і в порядку, визначеному законодавством України.

В разі запровадження неповного робочого часу нижня межа повинна становити не менше 4 год. на день, або 20 година на тиждень

Встановлювати для вагітних жінок, жінок, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що перебуває під її опікуванням, працівників, які здійснюють догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, на їх прохання, скорочену тривалість робочого часу

6.6. Встановити Працівникам щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 35 календарних днів. Відпустка надається за фактично відпрацьований час. В щорічну оплачувану відпустку не вносяться святкові та неробочі дні.

Затверджувати графік надання відпусток за погодженням з профспілковою стороною до 20 січня поточного року та доводити його до Працівників.

При складані графіків відпусток враховувати сімейні обставини, особисті інтереси та можливості відпочинку кожного Працівника.

Не пізніше як за два тижні до встановленого графіком відпустки письмово повідомляти Працівника про дату початку його відпустки.

6.7. Відкликати Працівників з щорічної відпустки за їх згоди та у випадках визначених законодавством України.

6.8. Надавати додаткові оплачувані відпустки працівникам за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці відповідно чинному законодавству і цьому колективному договору згідно додатку № . . . . . залежно від розгляду атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості Працівника в цих умовах.

6.9. Встановити додаткові оплачувані відпустки для працівників з ненормованим робочим днем згідно з додатком № . . . .

6.10 Надавати за рахунок економії фонду заробітної плати Підприємства додаткові відпустки в зв’язку із сімейними обставинами:

- народження дітей (батькові) – ____ дні;

- проводи дітей на військову службу – ____дні;

- шлюбу працівника або його дітей – ___ дні;

- смерть подружжя (або близьких родичів (батьків, сестер, дітей) – ___ дні;

- батькам, діти яких ідуть в перший клас – у перший день навчання.

6.11. За сімейними обставинами та з інших причин, за згодою сторін надавати Працівникам відпустку без збереження заробітної плати терміном до 15 днів на рік.

6.12. Надавати визначеним законодавством категоріям Працівників, за їх бажанням, додаткові відпустки без збереження заробітної плати на встановлений для них термін відповідно до Закону України „Про відпустки”.

Трудовий колектив зобов’язується:

6.13. Дотримуватися трудової та виробничої дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку, своєчасного та точного виконання розпоряджень, трудових та функціональних обов‘язків .

 

Розділ IV

Умова та охорона праці.

Адміністрація зобов’язується:

7.1. Розробити за погодженням з Трудовим колективом, і забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.

На реалізацію заходів виділити _______ тис. грн.

7.2. Виконати заходи щодо підготовки приміщень структурних підрозділів Підприємства до роботи в осінньо – зимовий період у термін до1 листопада щорічно.

Забезпечити стійкий температурний режим у виробничих приміщеннях згідно з встановленими нормами.

7.3. При укладанні трудового договору проінформувати Працівника під розписку про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.

7.4. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці, згідно з розробленими за участю представників Трудового колективу графіком, та за її результатами вживати заходів щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення Працівників та надавання їм відповідних пільг та компенсацій.

7.5. За рахунок коштів Підприємства здійснювати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного медичного огляду осіб віком до 21 року.

7.6. При своєчасному проходженні Працівниками періодичного медичного огляду зберігати за ними середній заробіток на встановлений час проходження медичного огляду.

Не допускати до роботи Працівників, які без поважних причин ухиляються від проходження обов’язкового медогляду.

7.7. Працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, переводити за їх згодою, на іншу роботу у відповідності з медичним висновком, згідно нормативного законодавства.

7.8. Забезпечувати належне утримання та фінансування відповідно до кошторису пункту охорони здоров’я Підприємства, комплектування аптечок структурних підрозділів підприємства необхідними медикаментами.

7.9. Проводити разом з представниками Трудового колективу своєчасне розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

7.10. Виплачувати за рахунок прибутку підприємства одноразову матеріальну допомогу працівнику, який отримав виробничу травму при виконанні ним трудових обов’язків, без стійкої втрати працездатності у таких розмірах:

 

Термін непрацездатності (за листом непрацездатності) календарні дні, місяці

Розмір матеріальної допомоги у відсотках від зарплати потерпілого

%

Від 1 дн. до 10 дн

__

Від 10 дн. до 20 дн

___

Від 20 дн. до 1 м-ця

__

Від 1 м-ця до 2-х м-ців

__

Більше 2-х м-ців

___

Якщо комісією встановлено, що нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги може бути зменшенням, але не більше як на 50 %.

7.11. Відшкодовувати потерпілому на виробництві витрати на лікування, протезування, придбання предметів догляду та інші види медичної і соціальної допомоги відповідно до медичного висновку.

7.12. Відраховувати кошти до фонду охорони праці підприємства у розмірі 0,5 % від фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг). Кошти використовувати тільки на виконання комплексних заходів.

7.13. За рахунок коштів підприємства проводити навчання представників профспілки та членів комісії з питань охорони праці, уповноважених трудових колективів структурних підрозділів.

7.14. Проводити за встановленими графіками навчання, інструктаж та перевірку один раз на рік знань з охорони праці працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою.

7.15. Застосовувати до працівників підприємства заохочення за активну участь та ініціативу у здійснені заходів щодо підвищення безпеки та умов праці.

7.16. Надавати профспілковому комітету документи, інформацію і роз’яснення, а також обліково-звітну документацію з питань охорони праці, виробничого травматизму, професійних захворювань, відшкодування шкоди потерпілим працівникам.

 

Працівники Підприємства зобов’язуються:

7.17. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.

7.18. Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки безпеки праці.

7.19. Проходити у встановленому порядку та в строки попередній і періодичні медичні огляди.

7.20. Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці, дільниці, в структурному підрозділі. Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення.

7.21. Дбайливо та раціонально використовувати майно підприємства, не допускати його пошкодження, знищення чи розкрадання.

 

Трудовий колектив зобов’язується:

7.22. У разі загрози життю або здоров’ю Працівників через своїх представників вимагати від Адміністрації негайного припинення робіт на робочих місцях, дільницях, цехах на час, необхідний для усунення цієї загрози.

7.23. Через уповноважених Працівників здійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і небезпечних умовах, відшкодуванням шкоди, заподіяної здоров’ю Працівника.

7.24. Уповноважені представники Трудового колективу мають право брати участь:

7.24.1. В розробці програм, положень, нормативно-правових документів з питань охорони праці на Підприємстві.

7.24.2. В організації навчання працюючих з питань охорони праці.

7.24.3. У проведені атестації робочих місць, за її результатами вносити пропозиції щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення Працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій.

7.24.4. У розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій, складанні актів про нещасний випадок на виробництві; готувати свої висновки і надавати пропозиції, представляти інтереси потерпілого у спірних питаннях.

7.24.5. У проведенні перевірки знань посадових осіб з охорони праці.

 

Розділ VІІІ

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ,

ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ

Сторони домовилися спільно формувати, розподіляти кошти на соціальні, культурно-масові заходи та використовувати їх виходячи з пріоритетів і реальних фінансових можливостей Підприємства та його структурних підрозділів.

8.1. Видачу працівникам для оздоровлення путівок на лікування і до дитячих оздоровчих таборів з частковою оплатою:

- санаторно-курортне лікування за рахунок коштів підприємства – 90 %, за рахунок працівника – 10 %;

- путівка в дитячий оздоровчий табір – за рахунок Підприємства – 70 %, працівника – 30 %

8.2. Часткову компенсацію оплачуваної працівником вартості:

- довготривалого лікування до 100 грн.

- ритуальних послуг в зв’язку зі смертю працівника до 150 грн.

8.3. Надавати одноразову матеріальну допомогу відповідно до Законів України:

- інвалідам праці та малозабезпеченим;

 - ветеранам Великої Вітчизняної війни до Дня Перемоги (воїнам афганцям та учасникам бойових дій інших регіонах світу).

8.4. За рахунок коштів Підприємства та його структурних підрозділів придбати подарунки для неповнолітніх дітей працівників до Новорічних свят.

8.5. Додаткові соціальні виплати (п.п.8.1.-8.4.) здійснювати за рахунок прибутку Підприємства та структурних підрозділів.

 

Сторони домовились:

8.6. Перераховувати своєчасно та у повному обсязі внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням.

8.7. Забезпечити належне утримання, прибирання соціально-побутових приміщень та збереження особистих речей працівників у роздягальнях.

 

Трудовий колектив через своїх представників з числа Працівників має право:

8.9. Контролювати цільове використання коштів на виплату соціальних пільг, доводити інформацію до членів Трудового колективу.

8.10. Здійснювати контроль за своєчасною і повною сплатою Адміністрацією страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, своєчасним матеріальним забезпеченням та наданням соціальних послуг працівникам за цим видом соціального страхування.

8.11. Щорічно проводити облік працівників, які потребують лікування у санаторіях України, сприяти забезпеченню їх путівками.

8.12. Організовувати оздоровлення дітей в дитячих таборах.

 

Розділ IX

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Адміністрація гарантує Працівникам право на організацію професійної спілки на Підприємстві відповідно до чинного законодавства України.

 

Адміністрація зобов’язується:

9.1. Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності профспілок, встановлених чинним законодавством, не допускати втручання в діяльність, обмеження прав профспілок або перешкоджання їх здійсненню.

9.2. Для забезпечення діяльності профспілкового комітету, проведення зборів працівників підприємства надавати приміщення з усім необхідним обладнанням.

9.3. Забезпечити участь профспілкової сторони в підготуванні змін і доповнень до Статутів підприємств та структурних підрозділів, обов’язковий розгляд її пропозицій.

9.4. Брати участь у заходах профспілкової сторони на її запрошення.

 

Розділ X

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення контролю за його виконанням Сторони зобов’язуються:

10.1. Визначити в кожному структурному підрозділі посадових осіб відповідальних за виконання умов договору, та встановити терміни виконання цих умов.

10.2. Надавати повноважним представникам сторін на безоплатній основі наявну інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням договору.

10.3. Розглядати підсумки виконання колективного договору на загальних зборах (конференціях) трудових колективів підприємства та структурних підрозділів двічі на рік:

за півріччя – у липні-серпні поточного року;

за рік – у лютому-березні наступного року;

10.4. У разі виникнення спірних питань щодо застосування окремих норм цього договору спільно надавати відповідні роз’яснення.

10.5. У разі несвоєчасного виконання умов колективного договору, аналізувати причини та вжити термінові заходи щодо забезпечення їх виконання.

Осіб, винних у невиконання умов договору, притягувати до відповідальності згідно законодавства.

10.6. Колективний договір укладений в трьох примірниках, що зберігаються у кожної сторони, мають однакову юридичну силу

 копія знаходиться в реєстраційному органі.Копії колективного договору мають бути у всіх структурних підрозділах Підприємства, підписані обома сторонами і мають юридичну силу.

Колективний договір підписали:

 

Генеральний директор
ТОВ „ХХХХХХХХХХХХХХ”

 

............................ ______________________

 

«_____» _____________.200_ р..

 М.П.

 

 

Уповноважений представник

Трудового колективу

 

............................ ______________________

 

«_____» _____________.200_ р..

 М.П.

Колективний договір.doc 

 

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua