Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Зміни положень щодо реєстрації трудових відносин між підприємцем та фізичною особою Друк
Новини
Неділя, 01 листопада 2009, 21:41

Державним комітетом  з питань регуляторної політики та підприємництва було подано на розгляд до Кабінету Міністрів України проект Постанови "Деякі питання застосування законодавства про працю фізичними особами-підприємцями", яка передбачає спрощення системи регулювання трудових відносин між підприємцями та фізичними особами.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від                N
Київ
Деякі питання застосування законодавства про працю фізичними особами-підприємцями  


Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що форма трудового договору між фізичною особою-підприємцем та працівником затверджується Міністерством праці та соціальної політики України.

2. Для реєстрації трудового договору фізична особа-підприємець у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи подає до центру зайнятості за місцем свого проживання цей договір у трьох примірниках, власні паспорт, свідоцтво про реєстрацію підприємницької діяльності, довідку відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код, а також паспорт, довідку про ідентифікаційний код та трудову книжку працівника.

3. Два примірники трудових договорів з відміткою про реєстрацію повертаються відповідальною особою центру зайнятості протягом одного робочого дня від дня звернення фізичній особі-підприємцю. Фізична особа-підприємець зобов’язана передати працівнику протягом трьох робочих днів з дня отримання один примірник зареєстрованого трудового договору.

4. Трудовий договір між фізичною особою-підприємцем та працівником, зареєстрований в установленому порядку у державній службі зайнятості, може бути розірваний до закінчення строку його чинності з ініціативи фізичної особи-підприємця у випадках, визначених пунктами 3,4,5,7,8 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

5. Про настання випадків, зазначених у пункті 4 цієї постанови, та намір розірвати трудовий договір фізична особа-підприємець листом з повідомленням про вручення повідомляє центр зайнятості та працівника.

Дата отримання центром зайнятості повідомлення фізичної особи-підприємця є датою розірвання трудового договору, якщо центром зайнятості не отримано протягом наступних п’яти робочих днів повідомлення від найманого працівника про дотримання ним умов трудового договору.

6. Зняття центром зайнятості з реєстрації трудового договору проводиться наступного дня після закінчення семиденного терміну з дня отримання повідомлення про намір розірвати трудовий договір. За зверненням фізичної особи-підприємця відмітка про зняття трудового договору з реєстрації вноситься до цього трудового договору протягом одного робочого дня.

7. У разі розірвання фізичною особою-підприємцем трудового договору з підстав, визначених пунктами 3,4,5,7,8 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України запис до трудової книжки працівника здійснюється відповідальною особою центру зайнятості протягом трьох робочих днів з дня звернення працівника.

8. Міністерству праці та соціальної політики України в місячний термін привести у відповідність до вимог цієї постанови свої нормативно-правові акти.

9. Державному центру зайнятості надавати роз’яснення щодо застосування цієї постанови.  


Прем'єр-міністр України                                                    Ю. ТИМОШЕНКО
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання застосування законодавства про працю фізичними особами-підприємцями  


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання застосування законодавства про працю фізичними особами-підприємцями» розроблений за ініціативою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва з метою удосконалення порядку  реєстрації трудового договору, укладеного між фізичною особою-підприємцем та працівником, та його розірвання за ініціативи фізичної особи-підприємця у випадках, визначених пунктами 3,4,5,7,8 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою акту є удосконалення порядку реєстрації трудового договору, укладеного між фізичною особою-підприємцем та працівником, в частині можливості укладання та розірвання трудового договору без присутності працівника та забезпечення реалізації норм пунктів 3,4,5,7,8 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України при розірванні трудового договору, укладеного між фізичною особою-підприємцем та працівником, за ініціативи фізичної особи-підприємця.

Відповідно до статті 40 Кодексу законів про працю України трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником у випадках, визначених пунктами 3,4,5,7,8 частини першої цієї статті (систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку; прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин; нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності; появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника).

Працівники центрів зайнятості вимагають обов’язкової присутності найманого працівника у випадках реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору та визнання його недійсним, посилаючись на наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 № 260 «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою».

У випадках, коли найманий працівник, порушуючи умови договору, залишає місце роботи або не приступає до роботи після того, як трудовий договір вже зареєстрований, підприємець може зробити відповідні записи тільки у своєму примірнику договору.

Виникає ситуація, коли маючи всі підстави у відповідності до норм законодавства про працю звільнити найманого працівника і припинити дію трудового договору, за відсутності найманого працівника та третього примірника договору, фізичній особі-підприємцю в центрах зайнятості відмовляють у знятті трудового договору з реєстрації. Це порушує права фізичних осіб-підприємців щодо найму працівників та ускладнює їх діяльність, особливо тих, хто працює за спрощеною системою оподаткування (кількість найманих працівників для таких суб’єктів обмежена).

Проектом передбачається, що Державна служба зайнятості здійснює реєстрацію трудового договору за поданням фізичної особи-підприємця до центру зайнятості договору у трьох екземплярах, власного паспорту, свідоцтва про реєстрацію підприємницької діяльності, довідки відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код, а також паспорту, довідки про ідентифікаційний код та трудової книжки працівника.

Крім того, трудовий договір між фізичною особою-підприємцем та працівником, зареєстрований в установленому порядку у державній службі зайнятості, може бути розірваний до закінчення строку його чинності з ініціативи фізичної особи-підприємця у випадках, визначених пунктами 3,4,5,7,8 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

Про настання випадків, зазначених у пункті 4 цієї постанови, та намір розірвати трудовий договір фізична особа-підприємець листом з повідомленням про вручення повідомляє центр зайнятості та працівника.

Дата отримання центром зайнятості повідомлення фізичної особи-підприємця є датою розірвання трудового договору, якщо центром зайнятості не отримано протягом наступних п’яти робочих днів повідомлення від найманого працівника про дотримання ним умов трудового договору.

Передбачається також, що у разі розірвання фізичною особою-підприємцем трудового договору з підстав, визначених пунктами 3,4,5,7,8 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, запис до трудової книжки працівника здійснюється відповідальною особою центру зайнятості.

3. Правові аспекти
Перелік нормативно-правових актів у даній сфері правового регулювання:
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.;
Наказ від 08.06.2001 № 260 «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою».

Реалізація акта передбачає внесення змін до наказу від 08.06.2001 № 260 «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою».

Положення проекту стосуються прав та обов'язків громадян у соціально-трудовій сфері.

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів
Позиція заінтересованих органів та соціальних партнерів буде відома після узгодження проекту акту.

6. Регіональний аспект
Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Громадське обговорення
Проект постанови не потребує проведення консультацій з громадськістю.

8. Позиція соціальних партнерів
Позиція уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців буде відома після узгодження проекту акту.

9. Прогноз результатів
Реалізація проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання застосування законодавства про працю фізичними особами-підприємцями» дозволить вирішити проблему, яка набула масового характеру, реєстрації трудового договору, укладеного між фізичною особою-підприємцем та працівником, можливості укладання та розірвання трудового договору без присутності працівника та забезпечення реалізації норм пунктів 3,4,5,7,8 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України при розірванні трудового договору, укладеного між фізичною особою-підприємцем та працівником, за ініціативи фізичної особи-підприємця.Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва                                             О.В.Кужель

 

 

___ ____________ 2009р.

 

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua