Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Правове регулювання працевлаштування іноземців Друк
Статті - Думка юриста
Вівторок, 12 липня 2011, 13:32

Основні нормативно-правові акти, що регулюють працевлаштування іноземців в Україні:
- Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР (зі змінами і доповненнями);
- Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року N 322-VIII (зі змінами і доповненнями);
- Закон України «Про статус іноземців та осіб без громадянства» від 04 лютого 1994 року N 3929-XII (зі змінами і доповненнями);
- Закон України «Про зайнятість населення» від 01 березня 1991 р. № 803-XII (зі змінами і доповненнями);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2009 р. N 322 «Про затвердження Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства» (зі змінами і доповненнями);
- Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року №110 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» (з наступними змінами і доповненнями).

Відповідно до Конституції України (ст.26) іноземці, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Однією із таких законних підстав є працевлаштування іноземця на території України. Задеклароване Конституцією України право громадянина іншої держави на користування тими самими правами і свободами, що належать громадянам України, а також виконання відповідних обов'язків, які виходять із цих прав, виникають з моменту оформлення трудових відносин. А це дещо інша процедура, ніж та, до якої звикли і щоразу проходять громадяни України (зокрема, заява про прийом на роботу, пред‘явлення паспорту і диплому про освіту).
У чому ж полягає специфіка працевлаштування іноземця на території України?

Відповідно до ст.8 Закону України «Про зайнятість населення» (надалі за текстом Закон про зайнятість) передбачає, право іноземців та осіб без громадянства на працевлаштування у двох випадках:
1) найнятих відповідно до угоди про розподіл продукції, які прибули в Україну на визначений термін;
2) за наявності в них дозволу на працевлаштування;
3) які постійно проживають в Україні, та інших іноземців у випадках, передбачених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, без оформлення дозволу на використання праці іноземця.

У першому і третьому випадках законодавство України дозволяє працевлаштування іноземців без отримання спеціального дозволу (для першого випадку - у межах і за посадами (спеціальністю), визначеними угодою про розподіл продукції, здійснити працевлаштування). У другому випадку доведеться мати справу з державною службою зайнятості України, оскільки саме вона видає такі дозволи. Перші два випадки об‘єднує тимчасовість правовідносин, тобто для них характерна обмеженість працевлаштування у часі. Тому з цими категоріями осіб можуть бути укладені лише строкові трудові договори (.
За порушення цих вимог на роботодавців (незалежно від форм власності) чекає штраф, який згідно Закону про зайнятість (ст.8) та Постанови Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2009 р. N 322 «Про затвердження Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства» (п.19) становить двадцятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну таку особу, яка працює без спеціального дозволу на працевлаштування. Хоча у цьому є і позитивний момент, адже отримані у вигляді штрафу кошти Державна служба зайнятості спрямовує до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
З першим випадком працевлаштування іноземців та осіб без громадянства більш менш зрозуміло – фактично все здійснюється в межах угоди, що ж до їхнього працевлаштування за наявності відповідного дозволу, то тут слід виконати вимоги процедури.
Постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2009 р. N 322 «Про затвердження Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства» (надалі за текстом – Постанова КМУ №322) передбачено саме те, що мають пройти роботодавці, які мають намір працевлаштувати на території України не її громадян.
Слід відмітити, що дія цього Порядку поширюється також на іноземців, що направлені іноземними суб'єктами господарювання в Україну для виконання певного обсягу робіт або надання послуг на основі договорів (контрактів), укладених між українськими та іноземними суб'єктами господарювання, та іноземців, які відповідно до графіка специфічних зобов'язань в секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ (стаття II Генеральної угоди про торгівлю послугами) належать до категорій "внутрішньокорпоративні цесіонарії" і "особи, що надають послуги без комерційної присутності в Україні" (ч.2 п.1 Постанови КМУ №322)
 

lawyer-button.gif

Роботодавець може отримати дозвіл на використання праці іноземця у Державному центрі зайнятості або за його дорученням у центрах зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими центрами зайнятості (далі - центр зайнятості) за двох умов:
1) якщо він зареєстрований у центрі зайнятості як платник страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
2) якщо не має заборгованості перед ним.
Отже, якщо не дотримано однієї із цих вимог не варто сподіватися на отримання дозволу.
Відповідно до пунктів 5, 6 і 7 Постанови КМУ №322 для отримання дозволу на використання праці іноземця роботодавець подає до центру зайнятості такі документи:

 

 

 
«Звичайний» дозвіл на прцевлаштування
На використання праці іноземця, який направлений іноземним суб'єктом господарювання в Україну для виконання певного обсягу робіт або надання послуг на основі договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб'єктами господарювання
На використання праці іноземця, який належить до категорії "внутрішньокорпоративні цесіонарії" або "особи, що надають послуги без комерційної присутності в Україні"
Заява
+
+
+
Фотокартки (2 шт., кольорові, розміром 3,5 х 4,5 см)
+
+
+
Обґрунтування доцільності використання праці іноземця і можливості створення для нього відповідних умов для перебування і роботи
+
+
+
Документ, який посвідчує право особи представляти інтереси роботодавця у центрі зайнятості (наказ, витяг з протоколу, доручення тощо), звісно ж оформлений в установленому порядку
+
-
-
Довідка органу державної податкової служби про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів)
+
+
+
Довідка центру зайнятості про відсутність у роботодавця заборгованості перед Фондом
+
+
+
Квитанція про внесення плати за розгляд заяви (у розмірі 4 мінімальних зарплат)
+
+
+
Копія проекту трудового договору (контракту), засвідчена роботодавцем
+
+
+
Довідка про те, що робоче місце або посада, на яких використовуватиметься праця іноземця, відповідно до законодавства не пов'язані з належністю до громадянства України і не потребують надання допуску до державної таємниці (має бути скріплена печаткою та завірена підписом роботодавця, а у разі наявності на підприємстві режимно-секретного органу - також підписана його керівником)
+
-
-
Довідка органу внутрішніх справ про відсутність (наявність) судимості у іноземця, який на момент оформлення дозволу перебуває на території України
+
+
+
Довідка уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що іноземець, який на момент оформлення дозволу перебуває за межами України, не відбуває покарання за скоєння злочину та не перебуває під слідством
+
+
+
Копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію роботодавця, засвідчені в установленому порядку
+
+
+
Копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця
+
+
+
Копії сторінок паспортного документа іноземця, що містять основні ідентифікаційні дані
+
+
+
Копію договору (контракту)
-
+
_
Рішення іноземного суб'єкта господарювання про переведення іноземця на роботу в Україну
-
-
+
Копія контракту іноземця з іноземним суб'єктом господарювання про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні
-
-
+
Копія контракту про безпосереднє надання послуг в Україні (для іноземця, який належить до категорії "особи, що надають послуги без комерційної присутності в Україні")
_
_
+

 

 

* Примітка: про анулювання дозволу на використання праці іноземця центр зайнятості протягом трьох робочих днів повідомляє органи внутрішніх справ та державної прикордонної служби з використанням міжвідомчої інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи або за відсутності можливості використання зазначеної системи надсилає їм письмове повідомлення.
Що ж стосується безпосереднього, так би мовити кадрового, оформлення трудових відносин з іноземцем, то тут все те саме: заява, наказ про прийом на роботу (тільки на строк дії дозволу або угоди про розподіл продукції); бажано письмовий трудовий договір (строковий), посадова інструкція, ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку, надання відпусток, звільнення з роботи (з особливостями для строкових договорів, за винятком вимог, передбачених ст.391 КЗпП України тощо. Звертаю увагу на те, що внутрішні сумісництва неможливі, а з суміщення і переводами на інші посади (роботи) необхідно бути дуже обережними, щоб вони не суперечили дозволу на працевлаштування і поданим до центру зайнятості документам. Крім цього, згідно з п.2.20 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників: трудові книжки громадян, які працюють за трудовими договорами в іноземних представництвах, у іноземних кореспондентів, співпрацівників міжнародних організацій та інших прирівнених до них іноземців на території України, зберігаються: в м.Києві - Генеральній дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв, Автономній Республіці Крим - у філіалі Генеральної дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв м.Ялти, в областях – в управліннях зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрацій або підприємствах, визначених обласними державними адміністраціями, у м.Севастополі - в міській державній адміністрації. І саме ці організації уповноважені робити відмітки у трудових книжках про прийняття на роботу (запис: "Прийнято на посаду _______ (назва представництва компанії вУкраїні") і про звільнення з роботи (запис: "Звільнено з роботи ____________") із посланням на відповідні статті КЗпП України (причина звільнення) відповідно до трудових договорів і довідок наймачів. Запис, зроблений у трудовій книжці іноземними представництвами; іноземними кореспондентами, співпрацівниками міжнародних організацій та іншими прирівненими до них іноземцями на території України є недійсний.

Щодо обмежень. Слід пам‘ятати, що іноземці та особи без громадянства не можуть призначатися на окремі посади або займатися певною трудовою діяльністю, якщо відповідно до законодавства України призначення на ці посади або заняття такою діяльністю пов'язане з належністю до громадянства України.(ч.4 ст.8 Закону України «Про статус іноземців та осіб без громадянства»).
Ткаож, Конституцією і законами України передбачено, що іноземці та особи без громадянства мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов'язки, що і громадяни України. Проте, якщо іноземною державою встановлено обмеження щодо реалізації прав і свобод громадянами України, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про встановлення відповідного порядку реалізації прав і свобод громадянами цієї держави на території України (це рішення набирає чинності після його опублікування).
Щодо звітності роботодавців. «Загальна» звітність + звітність, згідно з наказом Міністерства статистики України від 31 січня 1996 року № 28 «Про затвердження форм державної статистичної звітності про зовнішню трудову міграцію для Міністерства праці України». Даним наказом затверджені форми та Інструкція по їх складанню, а саме:
1) державної статистичної звітності про зовнішню трудову міграцію:
- N 2-ТМ (трудова міграція) "Звіт підприємств, організацій, установ про чисельність та склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні" (піврічна - за I півріччя, рік) і Інструкцію по її заповненню;
- N 3-ТМ (трудова міграція) "Звіт про чисельність та склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні" (піврічна - за I півріччя, рік) і Інструкцію по її заповненню.
2) типові форми первинної облікової документації, зокрема форма N 1-ім "Реєстраційна картка іноземця, який тимчасово працює в Україні".

Голуб Вікторія

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua