Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Розірвання контракту з керівником-іноземцем Друк
Статті - Думка юриста
Понеділок, 09 липня 2012, 13:08

Відповідно до ст. 33 Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, – за винятками, установленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України (ст.ст.26, 64 Конституції України). Аналогічна норма міститься у ст.3 Закону України від 22.09.2011 р. № 3773-VI "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".


У статті 8 Кодексу законів про працю України визначено, що трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються відповідно до Закону України "Про міжнародне приватне право".
Так, згідно зі ст.52 Закону України «Про міжнародне приватне право» до трудових відносин застосовується право держави, у якій виконується робота, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Винятки із вказаної норми (тобто трудові відносини іноземців, які працюють в Україні, не регулюються правом України) передбачені ст.54 цього Закону, а саме:
іноземці та особи без громадянства працюють у складі дипломатичних представництв іноземних держав або представництв міжнародних організацій в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;
іноземці та особи без громадянства за межами України уклали з іноземними роботодавцями - фізичними чи юридичними особами трудові договори про виконання роботи в Україні, якщо інше не передбачено договорами чи міжнародним договором України.


Отже, виходячи із аналізу вищезназначених норм законодавства, трудові відносини іноземців в України (крім деяких винятків) вцілому регулюються законодавством України, а саме: Кодексом законів про працю України (далі за текстом КЗпП України) та іншими спеціальними нормативно-правовими актами (зокрема Законом України від 01.03.1991, № 803-XII "Про зайнятість населення", Законом України від 22.09.2011, № 3773-VI "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", Законом України від 23.06.2005 р. N 2709-IV «Про міжнародне приватне право», постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 р. N 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2009р. № 322 "Про затвердження Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства»).
Перш, ніж перейти до питання розірвання котракту, коротко нагадаю, що саме є контрактом у трудовому праві. Частина 3 ст.21 КЗпП України визначає контракт як особливу форму трудового договору, у якому строк його дії, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України, а порядок його укладання - Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 р. N 170 "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору". Тобто, для контрактної форми трудового договору передбачена законом (КЗпП України) можливість для його сторін встановлювати додаткові підстави для розірвання контракту на відміну від осовної маси працівиків, які працюють за трудовим договором, для яких перелік підстав для розірвання договору, передбачений КЗпП України (ст.ст.38-41) є вичерпним і розширенню не підлягає.
Відповідо до пунктів 8 і 9 постанови КМУ №170 контракт оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін контракту, та набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у контракті, і може бути змінений за згодою сторін, складеною у письмовій формі. Контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про прийняття (найняття) працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін.
Підстави дострокового розірвання контракту з керівником:
з його ініціативи – п.8 ст.36, ст.39 КЗпП України, п.23 постанови КМУ №170 (зокрема, контракт підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за контрактом, порушення роботодавцем законодавства про працю, невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов'язань, передбачених контрактом, та з інших поважних причин. Звільнення працівника у цьому разі проводиться відповідно до статті 39 Кодексу законів про працю України).

Згідно з п.21 постанови КМУ №170 у разі розірвання контракту з ініціативи роботодавця з підстав, установлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення проводиться за пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, з урахуванням гарантій, встановлених чинним законодавством і контрактом.

з ініціативи вищого керівництва - 40, 41 КЗпП України (Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (п.1 ч.1 ст.40).

При цьому, відповідно до п.22 постанови КМУ №170 у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених у контракті, його може бути достроково розірвано з попередженням відповідної сторони за два тижні.

Алгоритм дій:
1) якщо це державне підприємство:
1.1) заява про звільнення за власним бажанням з зазначенням причин (або документально оформлена належим чином підстава для звільнення з ініціативи роботодавця) – подається до керівника вищого рівня (керівника органу, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові).
1.2) прийняття керівником вищого рівня (відповідною комісією) рішення про дострокове розірвання контракту з відповідним керівником підприємства і його звільнення (додаткова угода до контракту про розірвання та наказ про звільнення відповідного керівника).
1.3) внесення запису до трудової книжки.
1.4) виплата компенсації за невикористану частину відпуски, інші компенсації (якщо передбачено контрактом).

2) якщо господарське товариство (АТ, ТОВ, ТДВ, КТ), - з урахуванням вимог Статуту (засновницького договору):
2.1) заява про звільнення за власним бажанням з зазначенням причин (або документально оформлена належним чином підстава для звільнення з ініціативи роботодавця) – подається до Наглядової ради АТ (або Загальних зборів).
2.2) прийняття Наглядовою радою (загальними зборами учасників) рішення про дострокове припинення повноважень (відкликання) виконавчого органу (директора/Правління) або підготовка проекту рішення для винесення питання на розгляд загальних зборів). Оформлюється протоколом Наглядової ради (загальних зборів акціонерів) АТ/протоколом загальних зборів учасників.
2.3) на підставі протоколу Наглядової ради (загальних зборів акціонерів) АТ/протоколу загальних зборів учасників ТОВ (ТДВ, КТ) видається наказ про звільнення відповідного керівника.
2.4) внесення запису до трудової книжки.
2.5) виплата компенсації за невикористану частину відпуски, інші компенсації (якщо передбачено контрактом).
2.6) письмово повідомити про звільнення керівника-іноземця (упродовж трьох робочих днів з моменту припинення роботи іноземця) відповідний центр зайнятості (в тому числі і повернути дозвіл на працевлаштування, оскільки це є документом суворого обліку) та відповідний орган внутрішніх справ це (п.18 постанови КМУ № 322), оскільки дострокове розірвання контракту тягне за собою анулювання дозволу на працевлаштування. При цьому, обов‘язком іноземця є виїзд з України у зв‘язку з закінченням терміну його перебування.
2.7) по закінченні кварталу, в якому працював іноземець, роботодавець повинен повідомити відповідний орган державної податкової служби про отримані доходи та утримані податки на загальних підставах за формою № 8-ДР, а також відзвітувати за формою, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 31 січня 1996 року № 28 «Про затвердження форм державної статистичної звітності про зовнішню трудову міграцію для Міністерства праці України» (N 2-ТМ (трудова міграція) "Звіт підприємств, організацій, установ про чисельність та склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні" (піврічна - за I півріччя, рік) та N 3-ТМ (трудова міграція) "Звіт про чисельність та склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні" (піврічна - за I півріччя, рік) і Інструкцію по її заповненню; типові форми первинної облікової документації, зокрема форма N 1-ім "Реєстраційна картка іноземця, який тимчасово працює в Україні").

Додаток 1. Зразок протоколу позачергових загальних зборів

ПРОТОКОЛ №_______
позачергових Загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства
“________________”

                                м. Київ                                                                                                                                                                                               „__” ___________ 20____ р.

 

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «_______» (надалі по тексту – «Товариство»): м. Київ, _______________________________________.

Дата i час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: «06» січня 2012 р., початок зборів о 11-00 годині.

Реєстрацію акціонерів розпочато о 10.00 год., завершено о 10.45 год. Збори розпочато об 11.00 год.

Відкрив збори Голова Наглядової ради _____________, який повідомив про результати реєстрації акціонерів.
Усього на обліку в реєстрі станом на дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів перебувають 3 (три) акціонера, які володіють ________ (___________) простих іменних акцій, що становить 100%.
Зареєстровано три акціонери (їх представники), що прибули на Збори, які володіють _________ акціями, що становить 100% статутного капіталу Товариства, і є голосуючими акціями з усіх питань Порядку денного, а саме:
1. _____________ (особисто).
2. ____________ (особисто);
3. ПАТ «_____________», в особі директора __________________, яка діє на підставі Статуту ПАТ «___________».
Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена уповноваженою на це реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Станом на 11.00 год. Протокол реєстраційної комісії складено та підписано Головою Реєстраційної комісії.

Наявність кворуму забезпечено, ці Збори вважаються правомочними та можуть приймати будь-які рішення, що згідно з чинним законодавством України та установчими документами Товариства відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та зазначені у Порядку денному цих позачергових Зборів.

На позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства присутні: Голова Наглядової ради __________ та члени Наглядової ради _______________, Голова Правління __________ та члени Правління ___________________.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» голосування здійснюється за принципом одна акція – один голос, крім випадків кумулятивного голосування. Голосування проводиться відкрито шляхом підняття рук, без застосування бюлетенів.

Порядок денний:

1. Про обраня Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови зборів, Секретаря зборів.
………
5. Про дострокове припинення повноважень Голови Правління.
6. Про обрання Голови Правління.

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

П‘яте питання Порядку денного - Про дострокове припинення повноважень Голови Правління.
Слухали: Голову Наглядової ради ______________, яка ознайомила присутніх з заявою Голови Правління _____________ про дострокове припиненя повноважень і звільнення у зв‘язку з ______________. Також слухали Голову Лічильної комісії Зборів ____________, яка роз‘яснила порядок і спосіб голосування по цьому питанню Порядку денного.
Голосували:

«За» - _______ голосів, що складає 100% голосів присутніх на Зборах Товариства і мають право голосу;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів присутніх на Зборах Товариства і мають право голосу;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів присутніх на Зборах Товариства і мають право голосу.
Кворум є. Рішення прийняте.
Вирішили: достроково припинити повноваженя Голови Правління __________________. Доручити Голові Наглядової ради Товариства ___________________ розірвати від імені Товариства трудовий контракт з _____________ та забезпечити оформлення звільнення з роботи відповідно до вимог трудового законодавства України.

Шосте питання Порядку денного - Про обрання Голови Правління.
Слухали: Голову Наглядової ради ______________, яка запропонувала обирати Головою Правління _____________ та оголосила присутнім висунуту Наглядовою радою кандидатуру і повідомила, що інших пропозицій щодо кандидатів на посаду Голови правління Товариства не надійшло.
Також слухали Голову Лічильної комісії Зборів ____________, яка звернула увагу акціонерів (їх представників) на те, що голосування здійснюється за принципом кумулятивного голосування та роз‘яснила порядок і спосіб голосування по цьому питанню Порядку денного.
Голосували:

_______________/прізвище/ - «За» - _____ голосів, що складає 100% голосів присутніх на Зборах Товариства і мають право голосу;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів присутніх на Зборах Товариства і мають право голосу;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів присутніх на Зборах Товариства і мають право голосу.
Кворум є. Рішення прийняте.
Вирішили: обрати ПІБ Головою Правління Приватного акціонерного товариства «_____________» строком на _______ роки. Доручити Голові Наглядової ради Товариства ________________ укласти і підписати від імені Товариства трудовий контракт з ПІБ .

На цьому питання Порядку денного вичерпано. Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «_________________» вважаються закритими.
Цей Протокол складено відповідно до ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 10 днів з моменту закриття позачергових Загальних зборів ПрАТ «________________» та підписаний Головою і секретарем Зборів, а також підшитий, скріплений печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

Додатки:
1. Протокол реєстраційної комісії.
2. Протоколи лічильної комісії.

Голова зборiв _____________

Секретар зборiв _____________
* Спори між сторонами контракту розглядаються в установленому чинним законодавством порядку.

Додаток 2. Зразок повідомлення підприємства про звільнення та
повернення дозволу на працевлаштування іноземця


БЛАНК ПІДПРИЄМСТВА


Директору ________________ центру зайнятості
_________________ /Прізвище, ініціали/

від __________ вих. № ____________


Повідомляю Вам про те, що громадянин ___________________/назва країни/ __________________/прізвище, ім‘я/, який працював у ___________________ на підставі дозволу _______________________/назва центру зайнятості/ на працевлаштування № ____ від _________________ року, звільнений у зв'язку із достроковим розірванням контракту __________ року згідно з наказом № _____ від __________ року.
На підставі викладеного та керуючись п.24 Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2009р. № 322, повертаю Вам дозвіл на працевлаштування _____________ № _____ від ________ року.
ДОДАТОК: на 1-ому арк.
Керівник* /___________________
* Новобраний (призначений) керівник або керівник вищої ланки, у підпорядкуванні якої знаходиться відповідне підприємство.
** Про анулювання дозволу на використання праці іноземця центр зайнятості протягом трьох робочих днів повідомляє територіальні органи ДМС та органи державної прикордонної служби з використанням міжвідомчої інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи або за відсутності можливості використання зазначеної системи надсилає їм письмове повідомлення (п.18 Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2009р. № 322).

Вікторія ГОЛУБ
 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua