Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Форма трудового договору між працівником і фізичною особою Друк
Зразки документів
П'ятниця, 09 жовтня 2009, 09:57

 

 

Форма трудового договору

між працівником і фізичною особою

Місто ____________________ 

"___" _______________ 200_ р. 

 

Прізвище

 

Ім'я

 

По батькові

 

Рік народження

 

Для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг

Місце роботи, посада

 

Для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників

№ ________ свідоцтва про реєстрацію фізичної особи - підприємця

 

Ідентифікаційний код

 

Місце проживання

 

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

 

іменований далі Фізична особа, з одного боку, і
 

 lawyer-button.gif

 

Прізвище

 

Ім'я

 

По батькові

 

Рік народження

 

Вид діяльності

 

Останнє місце роботи

 

Ідентифікаційний код

 

Місце проживання

 

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

 

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:

1.       Цей договір є: (потрібне підкреслити)

безстроковим, що укладається на невизначений строк;

на визначений термін, установлений за погодженням сторін _________________________ (указати строк дії договору)

таким, що укладається на час виконання певної роботи _______________ (указати строк виконання роботи)

 

2.       Працівник зобов'язаний виконувати

Характеристики роботи

(наприклад, продавця, водія, секретаря, садівника, няньки  тощо)

 

Вимоги до рівня її виконання

(за обсягом виробництва (робіт), якістю виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил охорони праці тощо)

 

Строки виконання робіт

 

3.       Фізична особа зобов'язується:

3.1. оплачувати працю Працівника у розмірі ________________ грн. на місяць.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

3.2. забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов'язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

 

4.       Час виконання робіт установлюється з ________________________ по ___________________

(указується час початку та закінчення робочого дня)

При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8,00 годин до 12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

 

5.       Вихідні дні надаються ___________________________________________ (указуються відповідні дні тижня) 

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

 

6.       Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання ______________________________ (указується тривалість, початок та закінчення відпустки)

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

 

7.       При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

8.       Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

 

9.       Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

 

10.   Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов'язки (фіктивний трудовий договір).

 

11.   Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян.

 

12.   Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.

 

13.   Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг _______________________________________

_________________________________________________________________________________

(указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

 

14.   Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий - у Працівника, третій - у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

 

15.   Підписи сторін:

Фізична особа _________________ 

Працівник __________________ 

"___" _______________ 200_ р. 

"___" _______________ 200_ р. 

 

 

16.   Трудовий договір зареєстрований від "___" _______________ 200_ р. за № _________

________________________________________________________________________________________
(найменування державної служби зайнятості)

М. П.  

_______________
(підпис) 

_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи служби зайнятості) 

 

 

17.   Трудовий договір розірваний сторонами "___" _______________ 200_ р.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)

Підписи сторін:

Фізична особа _________________ 

Працівник __________________ 

 

 

18.   Трудовий договір від "___" _______________ 200_ р. за № ______ знято з реєстрації "___" _______________ 200_ р.

________________________________________________________________________________________
(найменування державної служби зайнятості)

М. П.  

_______________
(підпис) 

_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи служби зайнятості) 

 

 

19.   Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від "___" _______________ 200_ р.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(підстави та копія рішення суду додаються)

 

20.   Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.

Підписи сторін:

Фізична особа _________________ 

Працівник __________________ 

 Форма трудового договору між працівником і фізичною особою.doc

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua