Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Примірний договір про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" Друк
Зразки документів
Вівторок, 07 вересня 2010, 15:02

Договор трудоустройства выпускников ВУЗов и других учебных заведенийПРИМІРНИЙ ДОГОВІР про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" 

 

 
 
 
(місце укладення)
 
(дата укладення)
 
 
 

1. Вищий навчальний заклад ___________________________________________________________________ (найменування вищого навчального закладу) в особі керівника
_________________________________________________________________________________________, (прізвище, ім'я та по батькові) що діє на підставі Статуту,

студент __________________________________________________________________________________, (прізвище, ім'я та по батькові) що навчався за напрямом підготовки (спеціальністю) _________________________________________________________________________________________,
освітньо-кваліфікаційним рівнем ______________________________________________________________,
за _____________________________________________ формою навчання, (денною, заочною, дистанційною, вечірньою, екстернатною)

та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, районна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація ____________________________________________________________________________
в особі уповноваженого представника Ради міністрів Автономної Республіки Крим/ держадміністрації _________________________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові)

(далі - сторони) уклали договір про те, що студент вищого навчального закладу, здобувши базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки (спеціальністю) _______________________________________________,
освітньо-кваліфікаційним рівнем ___________________________________________, працевлаштовується на роботу за направленням відповідно до здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціальності та присвоєної кваліфікації на __________________________________________________________________ (найменування підприємства, установи, організації).

 

Обов'язки сторін

lawyer_button.gif2. Вищий навчальний заклад:
1) організовує навчально-виховний процес відповідно до встановлених законодавством вимог, створює студентові належні умови для навчання відповідно до стандартів вищої освіти;
2) контролює якість оволодіння студентом змістом освіти, рівень фахової підготовки з урахуванням галузевих стандартів вищої освіти;
3) видає студентові документ про вищу освіту державного зразка за умови успішного виконання навчального плану та проходження державної атестації;
4) після закінчення студентом навчання видає йому направлення на роботу відповідно до здобутої спеціальності, присвоєної кваліфікації та цього договору;
5) подає щороку, за рік до закінчення студентом навчання, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, відповідному структурному підрозділу обласної, районної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації інформацію про кількість випускників;
6) вивчає попит на фахівців відповідного напряму підготовки (спеціальності) на ринку праці і сприяє працевлаштуванню випускника.

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, районна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація:
1) забезпечує в межах своїх повноважень координацію та взаємодію структурних підрозділів щодо відповідності освітніх послуг потребам ринку праці;
2) проводить моніторинг наявності вакантних місць на підприємствах, в установах та організаціях з метою подальшого працевлаштування випускників відповідно до напряму підготовки (спеціальності) та кваліфікації;
3) подає щороку до 1 лютого вищому навчальному закладу інформацію про наявність вакантних місць для працівників відповідно до напряму підготовки (спеціальності) та кваліфікації із зазначенням умов оплати праці, можливість надання житла у визначеному населеному пункті;
4) забезпечує студента після закінчення навчання та одержання відповідної кваліфікації першим робочим місцем на підприємствах, в установах та організаціях з обов'язковим відпрацюванням ним згідно із законодавством, контролює відповідність робочого місця, наданого випускникові, вимогам законодавства про працю.

4. Студент:
1) виконує в установлені строки всі контрольні заходи та за умови виконання вимог стандарту вищої освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня проходить державну атестацію;
2) отримує після закінчення навчання документ про вищу освіту, присвоєну кваліфікацію та направлення на роботу у строк до ___ __________ 20___ року;
3) укладає відповідно до направлення на роботу трудовий договір з роботодавцем згідно із законодавством у порядку та на умовах, визначених законодавством про працю;
4) інформує у п'ятиденний строк після укладення трудового договору вищий навчальний заклад про своє працевлаштування.


Права сторін

5. Вищий навчальний заклад має право:
1) відрахувати студента у разі невиконання ним навчального плану та в інших випадках, передбачених законами, з повідомленням про цей факт Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, районної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації;
2) направляти студента протягом усього періоду навчання у навчальному закладі на місця можливого працевлаштування на підприємства, в установи та організації для проходження навчальної та виробничої практики.
6. Студент має право:
1) користуватися навчальними приміщеннями, бібліотеками, навчально-методичною та науковою літературою, приладами та устаткуванням на умовах, визначених статутом та правилами внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;
2) брати академічну відпустку в порядку, визначеному законодавством;
3) користуватися під час навчання іншими правами, що визначаються Законом України "Про вищу освіту";
4) вимагати від вищого навчального закладу, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, районної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації надання інформації про вакантні місця працівників відповідно до напряму підготовки (спеціальності) та кваліфікації із зазначенням умов оплати праці, можливість надання житла у визначеному населеному пункті.
7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, районна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація має право:
1) отримувати від вищого навчального закладу інформацію про якість навчання студента, його успішність;
2) здійснювати нагляд за дотриманням іншими сторонами умов цього договору.

 

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань. Вирішення суперечок

8. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони, винні у порушенні умов, несуть відповідальність згідно із законодавством.
9. Суперечки, що виникають у разі порушення договору, вирішуються сторонами шляхом узгодження, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.
10. Кожна сторона договору несе відповідальність перед двома іншими сторонами лише в межах взятих на себе перед кожною стороною зобов'язань.
11. Жодна із сторін договору не несе відповідальності за зобов'язаннями іншої сторони.

Дострокове припинення дії договору

12. Підставою для дострокового припинення дії договору з боку вищого навчального закладу може бути невиконання студентом навчальних планів.
Дія договору зупиняється у разі надання студентові академічної відпустки згідно із законодавством на весь строк такої відпустки.
13. Підставою для дострокового припинення дії договору з боку студента може бути невиконання вищим навчальним закладом взятих зобов'язань за договором.
14. Дію договору може бути припинено достроково також за умови:
1) погіршення стану здоров'я студента, що підтверджується довідкою ЛКК;
2) ліквідації вищого навчального закладу, якщо не визначено його правонаступника;
3) якщо виконання стороною своїх зобов'язань за договором є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором, і будь-яка із сторін не погоджується з внесенням змін до договору;
4) за рішенням суду.

Строк дії договору

15. Договір набирає чинності з моменту його підписання всіма сторонами і діє до ____ ___________ 20___ року.
16. У разі успішного виконання студентом навчального плану, освітньо-професійної програми та проходження державної атестації обов'язки вищого навчального закладу вважаються виконаними перед студентом з моменту закінчення студентом навчання у цьому навчальному закладі, видачі йому документа про вищу освіту державного зразка та направлення на роботу.


Інші умови

17. Умови договору можуть бути змінені за згодою сторін.
18. Всі доповнення та зміни до договору оформляються у письмовому вигляді і повинні бути підписані всіма її сторонами.
19. Договір укладений у трьох примірниках, які зберігаються по одному у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
20. Сторони не мають права передоручати виконання своїх зобов'язань за договором іншим як юридичним, так і фізичним особам без попередньої письмової згоди інших сторін договору.


Місцезнаходження сторін

 
21. Вищий навчальний заклад
Повне найменування
 
Підпорядкованість
 
Прізвище, ім'я та по батькові керівника
 
Адреса навчального закладу
 
Телефон, телефакс
 
Банківські реквізити
 
 
22. Студент
Прізвище, ім'я та по батькові
 
Паспорт
Серія          номер                     дата видачі «       »                        року
виданий
Ідентифікаційний код
 
Місце постійного проживання
 
Телефон, телефакс
 
 
23. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, районна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація
 
в особі уповноваженого представника Ради міністрів Автономної Республіки Крим/держадміністрації
 
(прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі
Адреса
 
Телефон, телефакс
 
Банківські реквізити
 
 
 
Керівник закладу
 
Уповноважений представник Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, районної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації
 
 
 
м.п.
 
 
 
м.п.
(ініціали та прізвище)
 
(ініціали та прізвище)
 
 
 
(підпис)
 
(підпис)
 
Студент
 
 
(ініціали та прізвище)
 
(підпис)
 

 

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua